فرم تقاضای جذب
يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧

فرم استخدام

نام :

*

نام خانوادگی :

*

نام پدر:

*

کد ملي:

شماره شناسنامه:

*

تاريخ تولد:

صادره از:

شماره پرونده تحصيلي حوزه/شماره طلبگي:

(اختیاری برای عموم/ در صورت طلبه بودن الزامی)

مليت:

*

نام کشور:

*

جنسيت:

*

تلبس به لباس مقدس روحانيت:

*

سابقه تدريس: (زمينه)

سنوات تدريس:

* سال

سابقه پژوهش: (زمينه)

سنوات پژوهش:

* سال

تحصيلات حوزوي:

سنوات اشتغال به درس خارج:

*
اشتغال در پايه: *

سطح تحصيلات حوزوي:

*

تحصيلات تخصصي: (تحصيل در يکي از مراکز تخصصي حوزه يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي حوزوي)

نام رشته تخصصي:

نام مرکز تخصصي/واحد آموزشي:

وضعيت تحصيلات تخصصي:

تحصيلات غير حوزوي:

*

رشته علمي:

نام دانشگاه/مرکز علمي:

وضعيت تحصيلات غير حوزوي:

نشاني و تلفن تماس: (جهت انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامه)

استان محل سکونت:

*

شهر محل سکونت:

*

نشاني کامل:

*

کدپستي:

*

صندوق پستي:

تلفن منزل:

*

کد شهر:

*

تلفن همراه:

*

پست الکترونيک:

آدرس سايت يا وبلاگ:

ملاحظات:

دوره های حرفه ای

html
css
jq
js
sql
vb
vc
ccna
ccnp
mcse/mcitp

سایر دوره های حرفه ای

دوره های عمومی کامپیوتر

word
excel
power point
Access

سایر دوره های عمومی

سوابق کاری

نام سازمان / شرکت از تاریخ تا تاریخ سمت نوع فعالیت شماره بیمه حوزوی / غیر حوزوی

سوابق